Kezdőlap
 
Fiatal házasok lakáshoz jutás támogatása

Fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatása

 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete 37/2017. (03.23.) számú KT határozatával úgy döntött, hogy megalkotja a fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatását, s elhatározta a szükséges jogszabály megalkotását. A település lakosainak megkereséseire, a gazdasági programmal és a település teljesítőképességével összhangban, javaslatomra előterjesztésre került a legutóbbi testületi ülésen a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási formája, mely vissza nem térítendő és visszatérítendő anyagi hozzájárulással segítené a fiatalok helyben maradását, letelepedését. A pontos jogosultsági feltételek és támogatási kritériumok megalkotásához azonban a település lakosainak segítségét szeretnénk kérni, ezért úgymond társadalmasításra bocsájtjuk a kezdeti rendelet - tervezet szövegét....


Kérjük tehát Önöket, ötleteiket és javaslataikat, véleményüket facebookon (privát üzenetben, kommentben) vagy írásos formában (emailben: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. , vagy postai úton: Báránd Községi Önkormányzat 4161 Báránd, Kossuth tér 1., személyesen írásban a Polgármesteri Hivatalban), illetve a honlapon a panaszláda segítségével részünkre 2017. április 30. napjáig megküldeni szíveskedjenek, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági feltételek és támogatási kritériumok az Önök, a fiatal házasok érdekeinek maximális figyelembe vételével kerülhessenek megalkotásra!

A tervezet szövege:

Fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatása
29/B.§ (1) A fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatása a Báránd településen élő fiatal házasok első lakáshoz jutását elősegítő, szociális alapon odaítélhető támogatása.
(3) Az fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatás jogosultsági feltételei: a) a támogatást igénylő házastársak egyike legalább öt éve állandó lakóhellyel rendelkezik Báránd településen és életvitel szerűen a településen tartózkodik;
b) sem a támogatást igénylő személy, sem házastársa, nem rendelkezik önálló lakástulajdonnal, résztulajdonnal, illetve özvegyi joga, vagy haszonélvezeti joga nem áll fent olyan ingatlanon, amiben életvitelszerűen lakik, vagy lakhatása a felsorolt lehetőségek igénybevételével ilyen módon megoldható lenne;
c) sem a támogatást igénylő személy, sem a vele közös háztartásban élő házastársa, a támogatás elnyerésére irányuló kérelem benyújtását megelőző öt évben, a b) pontban foglaltak szerinti tulajdonjogot, résztulajdont, jogosultságot nem értékesített, arról le nem mondott, önhibájából el nem veszített;
d) a támogatás igényelhető lakás vásárlás és lakásépítés esetén is. A megépíteni, illetve megvásárolni kívánt ingatlannak Báránd település közigazgatási területén kell elhelyezkednie;
e) a megvásárolni kívánt ingatlan nem állhat közeli hozzátartozó tulajdonában;
f) a támogatást igénylő személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.
(4) A fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatásának odaítélése tekintetében az alábbi feltételeknek megfelelő kérelmezőket – ha több kritériumnak is megfelelnek, akkor irányadóan a
iatal a házaspár, ha a támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a
házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét.
kedvezőbb feltétel alapján – az alábbi sorrendnek megfelelően csoportokba kell sorolni és előnybe kell részesíteni:
1. több gyermekes családok;
2. egy gyermekes családok,
3. fiatal házasok, a házastársak egyike sem töltötte be a 30 évet;
(5) Minden más kérelmezőt, és az előnyben részesítendőket, csoporton belül, a családban az egy főre jutó jövedelem alapján megállapítható rászorultság mértéke szerint kell besorolni; (a leg kisebb egy főre jutó jövedelem a leg nagyobb rászorultságot jelenti)
(6) Az a támogatásigénylőt, aki az első lakáshoz jutási támogatáson kívül más típusú lakáshoz jutási kedvezményt is igénybe vesz, csoportján belül előnyben kell részesíteni;
(7) Az első lakáshoz jutási támogatás odaítélésének eljárására vonatkozó különleges szabályok:
a) a kérelmet jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon, a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a jelen rendelet melléklettét képező nyilatkozatot;
b) a benyújtott kérelmeket a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a (4) – (6) bekezdésben foglaltak alapján csoportokba sorolja és rangsorolja;
c) a rangsorolt kérelmeket döntéshozatal céljából a Képviselő-testület elé terjeszti;
d) támogatás felhasználása: a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követő 1 éven belül használható fel. Kifizetésre a tulajdonszerzést igazoló dokumentumok bemutatásával kerülhet sor.
(8) A fiatal házasok első lakáshoz jutási települési támogatásának formái: visszatérítendő támogatás; vissza nem térítendő támogatás;
a) A visszatérítendő támogatás összege 150 ezer forint, mely kamatmentes kölcsön formájában kerül folyósításra. A kamatmentes kölcsön visszatérítésének maximális időtartama 72 hónap lehet. A Képviselő-testület a támogatást odaítélő határozatában dönt az ütemezés tekintetében, figyelemmel arra, hogy az ütemezett törlesztő részletek összege nem haladhatja meg a támogatásban részesített családjában az egy főre jutó havi jövedelem összegének 50%-át.
b) A vissza nem térítendő támogatás összege 100 ezer forint.
(9) A Képviselő-testület mind a visszatérítendő, mind a vissza nem térítendő támogatás tekintetében éves szinten a mindenkori költségvetésében meghatározott keret erejéig dönt a támogatás odaítéléséről.

Köszönettel: Dr. Kovács Miklós polgármester

a teljes szoveg letölthető (Pdf)


 
< Előző   Következő >